VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Spoločnosť: Blue step spol. s r.o.

IČO/IČ DPH: 36271608 / SK2022012773

sídlo: Šaľa, Kráľovská 796/43, PSČ 927 01

zápis: obchodný register vedený Okresným súdom v Trnave, oddiel Sro, vložka 17104/T

telefón: +421 903 197 179

e-mail: bluestep@bluestep.sk

(ďalej „Predávajúci“)

  1. Základné informácie

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej „Podmienky“) upravujú právny vzťah, ktorý vzniká uzavretím kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a jeho zákazníkom (ďalej „Zákazník“), keď je kúpna zmluva uzavretá prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na adrese eshop.zdravesvetlo.sk (ďalej „ E-shop“), ktorý prevádzkuje Predávajúci. E-shop sa zaoberá najmä predajom špeciálne vytvorených svetiel na zvýšenie svetelného komfortu v priestoroch, potravinových doplnkov, kozmetiky, zdravotných a hygienických pomôcok, kníh a DVD (ďalej „Tovar“)

1.2. Pokiaľ je niektoré ustanovenie týchto Podmienok v rozpore s kúpnou zmluvou uzavretou medzi Predávajúcim a Zákazníkom, má prednosť kúpna zmluva.

1.3. Tieto Podmienky sú pre obe zmluvné strany, tj Zákazníka a Predávajúceho, záväzné od okamihu, keď je medzi nimi uzavretá kúpna zmluva podľa ďalších ustanovení týchto Podmienok. Ustanovenia týchto Podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.4. Kúpna zmluva a tieto Podmienky sú vyhotovené a uzatvárajú sa v slovenskom jazyku.

1.5. Predávajúci upozorňuje, že znenie týchto Podmienok môže meniť. Taká zmena ale nemá vplyv na práva a povinnosti vzniknuté pred prijatím zmeny Podmienok. Zákazník dáva súhlas s aktuálnym znením Podmienok pri každom jednotlivom uzavretí kúpnej zmluvy s Predávajúcim.

1.6. Zákazníkom môže byť ako spotrebiteľ, tak aj ďalšie osoby.

1.7. Predávajúci sa môže v ponuke Tovaru uvedeného v E-shope od týchto Podmienok odchýliť. V takom prípade majú prednosť informácie uvedené v ponuke Tovaru v E-shope.

  1. Spôsob uzavretia kúpnej zmluvy a platobné podmienky

2.1. Pri Tovare ponúkanom v E-shope je uvedená aktuálna cena (ďalej „Kúpna cena“) a ďalšie informácie o Tovare a jeho vlastnostiach. Ceny Tovaru, ako aj všetky ďalšie platby uvedené v E-shope alebo v týchto Podmienkach, sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a ďalších súvisiacich poplatkov mimo ceny dopravy, balného podľa ods. 3. týchto Podmienok, a prípadných príplatkových alebo voliteľných služieb. Ak Predávajúci Zákazníkovi poskytne zľavy, nie je možné ich medzi sebou kombinovať, pokiaľ Predávajúci neurčí inak.

2.2. K cene Tovaru Predávajúci pripočíta náklady na doručenie, ktorých výška je závislá od spôsobu prepravy, ktorý si Zákazník zvolí (ďalej „Poštovné“).

2.3. Dojednanie kúpnej zmluvy prebieha nasledovne:

2.3.1. Zákazník zvolí druh a prípadne aj množstvo Tovaru a vloží ich do elektronického nákupného košíka;

2.3.2. následne Zákazník vyberie spôsob doručenia Tovaru a spôsob platby, pričom pri každom spôsobe doručenia a spôsobe vykonania platby je uvedená aj jeho cena;

2.3.3. ďalej Zákazník vyplní svoje kontaktné údaje a údaje pre doručenie Tovaru;

2.3.4. stlačením tlačidla „Objednávam a zaplatím“ je odoslaná záväzná objednávka (ďalej „Objednávka“) a jej súčasť tvoria všetky informácie vyplnené v predchádzajúcich krokoch; Zákazník môže pred odoslaním Objednávky kontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky zadal;

2.3.5. Predávajúci Zákazníkovi potvrdí prijatie Objednávky na jeho e-mail, ktorý uviedol v Objednávke alebo pri registrácii k užívateľskému účtu (ďalej „E-mail Zákazníka“). Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky je uzavretá kúpna zmluva.

2.4. Predávajúci je oprávnený požiadať Zákazníka o dodatočné potvrdenie Objednávky (napr. písomne ​​alebo telefonicky).

2.5. Na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy sa Zákazník zaväzuje Zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu a Poštovné, prípadne ďalšie dojednané platby (ďalej „Ďalšie platby“), a tiež sa zaväzuje Tovar prevziať. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať Zákazníkovi objednaný Tovar a umožniť Zákazníkovi nadobudnúť k Tovaru vlastnícke právo.

2.6. Zákazník prehlasuje, že všetky údaje uvedené v Objednávke prípadne v iných dojednaniach alebo komunikácii medzi ním a Predávajúcim, sú pravdivé a správne. Zákazník sa zaväzuje prípadné zmeny týchto údajov bezodkladne oznámiť. Predávajúci výslovne upozorňuje a Zákazník berie na vedomie, že Predávajúci nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu či komplikácie spôsobené oznámením nesprávnych či nepravdivých údajov. Zákazník sa zaväzuje nahradiť Predávajúcemu škodu, ktorú mu spôsobil oznámením nesprávnych či nepravdivých údajov.

2.7. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku, ktoré Zákazník vynaloží na to, aby mohol uzavrieť kúpnu zmluvu (tj napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory atď.), si hradí Zákazník sám. Predávajúci neúčtuje v tejto súvislosti žiadne zvláštne poplatky a sadzba týchto nákladov je v bežnej výške.

2.8. Kúpnu cenu spoločne s cenou dopravy a prípadnými ďalšími dohodnutými nákladmi sa Zákazník zaväzuje uhradiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

2.8.1. v hotovosti v prevádzke Predávajúceho na adrese Enpark, Kráľovská 796/43, 927 01 Šaľa;

2.8.2. v hotovosti na dobierku v mieste určenom v Objednávke;

2.8.3. v prípade ak je tento spôsob v ponuke, bezhotovostne kartou prostredníctvom platobného terminálu pri dodaní na dobierku v mieste určenom v Objednávke, pokiaľ spôsob platby podporuje Zákazníkom zvolený prepravca alebo výdajné miesto;

2.8.4. bezhotovostne prevodom na účet Predávajúceho IBAN SK54 1111 0000 0011 1212 8003 , vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (ďalej „Účet Predávajúceho“), spoločne s uvedením variabilného symbolu, ktorý je Zákazník povinný pri platbe uviesť;

2.8.5. v prípade ak je tento spôsob v ponuke, bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány Comgate;

2.8.6. v prípade ak je tento spôsob v ponuke, bezhotovostne prostredníctvom platobného tlačidla Comgate s využitím Google pay alebo Apple pay.

2.9. Predávajúci nepožaduje od Zákazníka zálohu.

2.10. Pri platbe na dobierku, či už v hotovosti alebo bezhotovostne kartou, je Kúpna cena vrátane Poštovného a Ďalších platieb splatná pri prevzatí Tovaru. V prípade inej bezhotovostnej platby je Kúpna cena vrátane Poštovného a Ďalších platieb splatná do 72 hodín od odoslania Objednávky. Pokiaľ Zákazník neuhradí Kúpnu cenu vrátane Poštovného a Ďalších platieb vo vyššie uvedených lehotách, môže Predávajúci odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak Predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nezaniká tým nárok Predávajúceho na prípadnú náhradu nákladov na dopravu Tovaru k Zákazníkovi.

2.11. Pri bezhotovostnej platbe sa Kúpna cena, Poštovné a Ďalšie platby považujú za uhradené okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

2.12. Zákazník berie na vedomie, že v prípade bezhotovostných platieb (mimo platby kartou pri dobierke) Predávajúci odošle Tovar až po pripísaní celej Kúpnej ceny vrátane Poštovného a Ďalších platieb na svoj účet.

2.13. Po úplnom zaplatení Kúpnej ceny, Poštovného a ostatných nákladov vystaví Predávajúci Zákazníkovi na vykonané platby daňový doklad – faktúru, ktorú pošle Zákazníkovi elektronicky na E-mail Zákazníka, s čím Zákazník súhlasí, alebo mu ho odovzdá spolu s Tovarom.

2.14. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k Tovaru jeho úplným zaplatením a prevzatím.

  1. Preprava a dodanie Tovaru

3.1. Predávajúci umožňuje nasledujúce spôsoby doručenia Tovaru:

3.1.1. osobným odberom v prevádzke Predávajúceho na adrese Blue step spol. s.r.o., Kráľovská 796/43, 927 01 Šaľa;

3.1.2. doručenie kuriérom;

3.1.3. v prípade ak je tento spôsob v ponuke, doručenie na jednu z výdajní Zásielkovne.

3.2. Cena za dodanie (Poštovné) je:

3.2.1. 2.99 Euro pri platbe v hotovosti na dobierku;

3.2.2. 2.99 Euro pri platbe prevodom na Účet Predávajúceho, prípadne prostredníctvom platobného tlačidla alebo platobnej brány, to všetko podľa bodu 2.8.4. až 2.8.6.;

3.2.3. zadarmo, ak celková cena Tovaru objednávaného Zákazníkom, presiahne 40 Euro včítane DPH.

3.3. Predávajúci bude Zákazníkovi účtovať aj tzv. balné, ak si Zákazník objedná lineárne žiarivky a objednané množstvo bude menej ako 25 kusov. Pre vylúčenie pochybností Predávajúci vyhlasuje a Zákazník berie na vedomie, že balné bude účtované aj v prípade, že celková cena objednaného Tovaru bude činiť viac ako 40 Euro včítane DPH. Cena balného je 5 Euro.

3.4. Pokiaľ je Predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať Tovar na miesto určené Zákazníkom, je Zákazník povinný Tovar prevziať pri jeho dodaní. Zákazník sa zaväzuje Tovar prevziať aj v ďalších prípadoch, najmä po vybavenej reklamácii alebo pokiaľ je mu Tovar zasielaný opätovne pri neskorom uplatnení práva od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu.

3.5. Ak je z dôvodov na strane Zákazníka Tovar doručovaný opakovane, je Zákazník povinný uhradiť náklady spojené s týmto opakovaným doručením alebo iným spôsobom doručenia. V prípade, že sa Zákazník s Predávajúcim na základe osobitnej požiadavky Zákazníka dohodli na inom spôsobe dopravy, než ktorý umožňuje Predávajúci, nesie Zákazník nebezpečenstvo škody na veci a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

3.6. V prípade omeškania Zákazníka s prevzatím Tovaru, má Predávajúci právo kedykoľvek za trvania omeškania od kúpnej zmluvy odstúpiť.

3.7. Pri prevzatí Tovaru je Zákazník povinný skontrolovať neporušenosť obalov. Pokiaľ je obal porušený spôsobom, ktorý svedčí o neoprávnenom otvorení zásielky, má Zákazník právo zásielku od prepravcu neprevziať a zároveň je povinný s osobou, ktorá mu Tovar doručila, spísať protokol o škode. Súčasne je Zákazník povinný nahlásiť túto skutočnosť Predávajúcemu na telefónne číslo uvedenom v záhlaví týchto Podmienok alebo e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú tamtiež, a to bez zbytočného odkladu od okamihu odmietnutia prevzatia zásielky.

3.8. Predávajúci upozorňuje, že doba doručenia Tovaru závisí od druhu a množstva objednaného Tovaru. Doba dodania je uvedená pri každom Tovare na E-shope. Doba dodania je len orientačná a žiadny z termínov dodania Tovaru preto nemožno brať ako fixný termín v zmysle Občianskeho zákonníka. Výnimku tvoria prípady, keď si zmluvné strany termín ako fixné dojednajú.

  1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez udania dôvodu, a to do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Spotrebiteľom je človek, ktorý uzatvára kúpnu zmluvu s Predávajúcim mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo svojho samostatného výkonu povolania (ďalej „Spotrebiteľ“). Lehota na odstúpenie plynie:

4.1.1. odo dňa prevzatia Tovaru;

4.1.2. odo dňa prevzatia poslednej dodávky alebo časti Tovaru, pokiaľ mal Predávajúci dodať niekoľko druhov alebo niekoľko častí Tovaru; alebo

4.1.3. odo dňa prevzatia prvej dodávky Tovaru, pokiaľ mal Predávajúci pravidelne a opakovane dodávať Tovar.

4.2. Spotrebiteľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj pred tým, než začne plynúť lehota na odstúpenie podľa ods. 4.1.

4.3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj prostredníctvom vyplneného formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou týchto Podmienok. Odstúpenie je možné zaslať ako elektronicky, tak aj v listinnej podobe na adresu Predávajúceho.

4.4. Pre zachovanie lehoty podľa ods. 4.1. stačí, aby Spotrebiteľ oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy v tejto lehote odoslal.

4.5. Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať Tovar späť na adresu Predávajúceho: Blue step spol. s.r.o., Kráľovská 796/43, 927 01 Šaľa.

4.6. V prípade, že Zákazník (nielen Spotrebiteľ) z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od kúpnej zmluvy je Predávajúci povinný vrátiť Zákazníkovi Kúpnu cenu spoločne s Poštovným a Ďalšími platbami do 14 dní od odstúpenia, ustanovenia ods. 4.7. tým nie je dotknuté. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, akým platbu od Zákazníka prijal. Predávajúci je oprávnený platbu vrátiť aj iným spôsobom, pokiaľ s tým Zákazník súhlasí a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

4.7. Ak Predávajúci v rámci určitého spôsobu dodania Tovaru ponúka niekoľko možností, je povinný Zákazníkovi nahradiť najlacnejší z nich.

4.8. Predávajúci je oprávnený počkať s vrátením Kúpnej ceny, poštovného a Ďalších platieb do doby, kým mu Zákazník vráti Tovar alebo preukáže, že ho odoslal.

4.9. Náklady na vrátenie Tovaru nesie Zákazník, a to aj v tom prípade, že Tovar nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou.

4.10. Pokiaľ bol vrátený Tovar poškodený v dôsledku porušenia Zákazníkových povinností, je Predávajúci oprávnený voči Zákazníkovi uplatniť nárok na náhradu škody a započítať ho na čiastku, ktorá má byť Zákazníkovi vrátená.

4.11. Zákazník berie na vedomie, že právo odstúpiť od kúpnej zmluvy sa nevzťahuje okrem iného na zmluvy:

4.11.1. o dodávke Tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Zákazníka alebo pre jeho osobu;

4.11.2. od zmluvy o dodávke Tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze (napr. potraviny určené na okamžitú konzumáciu a pod.) alebo tiež Tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom (napr. pri zmiešaní jedného potravinového doplnku s iným);

4.11.3. od zmluvy o dodávke Tovaru v uzavretom obale, ktorý Zákazník z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho už nie je možné vrátiť (napr. otvorenie obalu dámskych hygienických potrieb a pod.);

4.11.4. od zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky, prípadne počítačového programu, pokiaľ Zákazník porušil ich pôvodný obal; alebo

4.11.5. od zmluvy o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom Zákazníka pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy (napr. e-kniha, ktorú Predávajúci zaslal na E-mail Zákazníka).

4.12. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť za rovnakých podmienok, ako Zákazník, a to až do doby, kým Zákazník prevezme Tovar. V prípade, že Predávajúci z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od kúpnej zmluvy, vrátia si Predávajúci a Zákazník všetky doposiaľ navzájom poskytnuté plnenia, najmä Kúpnu cenu vrátane Poštovného a Ďalších platieb a Tovaru, a to bez zbytočného odkladu od účinnosti odstúpenia.

4.13. V prípade, že Zákazník objedná Tovar, u ktorého bola v E-shope zobrazená zjavne nesprávna cena, prípadne ktorý už nie je skladom, informuje ho Predávajúci o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu od vykonania Objednávky. Predávajúci môže zároveň od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.14. Ak Predávajúci Zákazníkovi spoločne s Tovarom zašle darček, je darovacia zmluva uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že pokiaľ Zákazník odstúpi od kúpnej zmluvy, stráca takáto darovacia zmluva účinnosť a Zákazník je povinný spoločne s Tovarom vrátiť Predávajúcemu aj poskytnutý darček.

  1. Práva z chybného plnenia a možnosti reklamácie

5.1. Tam, kde tento odsek hovorí o Spotrebiteľovi, použijú sa ustanovenia iba na Spotrebiteľa. Pokiaľ je Zákazníkom iná osoba, riadia sa jeho práva z chybného plnenia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

5.2. Úvod

5.2.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar v požadovanej kvalite, množstve a bez vád. Tovar má vady vtedy, ak má nejaké nedostatky (napr. iné množstvo, chýbajúce alebo poškodené časti a pod.). Za vady Tovaru zodpovedá Predávajúci v rozsahu uvedenom ďalej.

5.2.2. Predávajúci nezodpovedá za vady: 

5.2.2.1. vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania, nedodržania návodu na použitie alebo nerešpektovania účelu, na ktorý sa Tovar bežne využíva;

5.2.2.2. pre ktoré bola dojednaná nižšia cena Tovaru;

5.2.2.3. u použitého Tovaru nezodpovedá Predávajúci za vady zodpovedajúce miere opotrebenia alebo používania, ktoré Tovar mal už pri jeho prevzatí Zákazníkom;

5.2.2.4. ktoré spôsobil Zákazník.

5.3. Spotrebiteľ môže uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri Tovare v dobe 24 mesiacov od jeho prevzatia. Pokiaľ je na obale Tovaru vyznačený dátum spotreby, skončí lehota na uplatnenie práva z chybného plnenia Zákazníkom (nielen Spotrebiteľom) dovŕšením dátumu spotreby. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia Tovaru Spotrebiteľom, má sa za to, že Tovar bol vadný už pri prevzatí, tým nie je dotknuté ustanovenie predchádzajúcej vety.

5.4. Podmienky uplatnenia práv z chybného plnenia (reklamácia)

5.4.1. Zákazník je povinný Tovar pri jeho prevzatí podrobne skontrolovať a pokiaľ zistí, že má vady, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu podľa ods. 5.5. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.

5.4.2. Skryté vady je Zákazník povinný reklamovať bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí. Najneskôr však v reklamačnej lehote uvedenej v ods. 5.3.

5.4.3. Zákazník nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na Tovar v prípade, že o vade vedel pred prevzatím Tovaru, prípadne pokiaľ ho na ňu Predávajúci upozornil alebo mu z toho dôvodu Predávajúci poskytol primeranú zľavu z Kúpnej ceny.

5.5. Spôsob uplatnenia reklamácie

5.5.1. Reklamáciu môže Spotrebiteľ, ale aj akýkoľvek iný Zákazník, uplatniť u Predávajúceho na adrese Blue step spol. s.r.o., Kráľovská 796/43, 927 01 Šaľa, prípadne elektronicky na adrese bluestep@bluestep.sk.

5.5.2. Spotrebiteľ v reklamácii uvedie popis vady Tovaru a adresu vrátane e-mailu, na ktorú ho Predávajúci vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie. Spotrebiteľ tiež uvedie, akým zo spôsobov podľa ods. 5.6.1. chce, aby bola jeho reklamácia vybavená. Zákazník je tiež povinný predložiť doklad o kúpe Tovaru, aby bolo zrejmé, že Tovar bol zakúpený od Predávajúceho. Bez dokladu o kúpe Tovaru nebude reklamácia vybavená, ak sa nedohodne Predávajúci so Spotrebiteľom inak.

5.5.3. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia vadného Tovaru spolu s príslušnými dokladmi uvedenými v ods. 5.5.2.

5.5.4. V prípade, že bude podanie, ktorým Zákazník reklamuje Tovar, neúplné (napr. nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, bez požadovaných dokumentov a pod.), vyzve ho Predávajúci e-mailom zaslaným na adresu ktorú uviedol v reklamácii v súlade s bodom 5.5.1. na doplnenie reklamácie. V takom prípade reklamačné konanie začne až dňom, kedy bude Predávajúcemu doručené doplnené podanie zo strany Zákazníka. Ak Zákazník nedoplní svoje podanie najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy na doplnenie, bude sa reklamácia považovať za neopodstatnenú.

5.5.5. Predávajúci Spotrebiteľovi vydá písomné potvrdenie o tom, kedy Spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Spotrebiteľ požaduje. Predávajúci tiež vydá písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania. Pokiaľ Predávajúci reklamáciu zamietne, vydá o tom Spotrebiteľovi písomné potvrdenie spoločne s odôvodnením zamietnutia reklamácie.

5.6. Vybavenie reklamácie

5.6.1. Spotrebiteľ má podľa svojho uváženia vo vzťahu k uplatneniu práv z chybného plnenia nasledujúce možnosti:

5.6.1.1. požadovať bezplatné odstránenie vady;

5.6.1.2. požadovať primeranú zľavu z Kúpnej ceny

5.6.1.3. pokiaľ je takáto požiadavka úmerná (napr. v prípade, keď nejde odstrániť vadu bez zbytočného odkladu), môže Zákazník požadovať dodanie nového Tovaru bez vád, prípadne dodanie novej časti Tovaru bez vád, pokiaľ sa vada týka len časti Tovaru;

5.6.2 V prípade, že sa vyskytne podstatná neodstrániteľná vada Tovaru alebo sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave opakovane alebo má Tovar väčší počet vád, môže Zákazník uplatniť právo na výmenu Tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

5.7. Pokiaľ Spotrebiteľ uplatní svoje práva z vadného plnenia (reklamuje Tovar), rozhodne Predávajúci o reklamácii ihneď a v zložitých prípadoch potom do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava primeraná lehota na odborné posúdenie vady.

5.8. Reklamáciu vrátane odstránenia vady Predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní môže Predávajúci predĺžiť len po dohovore so Spotrebiteľom, ale predĺženie nemôže byť na dobu neurčitú ani na dobu neprimerane dlhú. Pokiaľ lehota márne uplynie, má sa za to, že vada Tovaru existovala a Spotrebiteľ tak má rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.

5.9. O dobu, kedy je vybavovaná reklamácia, sa predlžuje lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia. V prípade dodania nového Tovaru Spotrebiteľovi plynie nová lehota 24 mesiacov na uplatnenie práv z chybného plnenia.

  1. Užívateľský účet a vernostný program

6.1. Predávajúci umožňuje Zákazníkovi na internetových stránkach E-shopu zriadiť si svoj užívateľský účet. Ten sa vytvára registráciou. Zo svojho užívateľského účtu môže Zákazník vykonávať objednávanie Tovaru. Na objednanie Tovaru ale nie je registrácia a zriadenie užívateľského účtu nutné.

6.2. K registrácii a zriadeniu užívateľského účtu Zákazník vyplní základné povinné údaje, tj. e-mail a heslo. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom prístupových údajov k užívateľskému účtu a nie je oprávnený umožniť jeho používanie tretím osobám. Predávajúci nezodpovedá za akúkoľvek ujmu, ktorá by bola spôsobená v dôsledku porušenia predchádzajúcej vety.

6.3. Zákazník je povinný pri registrácii užívateľského účtu uvádzať správne a pravdivé údaje a priebežne ich tiež aktualizovať.

6.4. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že vytvorením užívateľského účtu sa stáva členom vernostného programu. Podrobnosti jeho fungovania sú uvedené v týchto Podmienkach a zároveň tu (ďalej „Informácie k VP“). Informácie k VP sú neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok.

6.5. Vytvorením užívateľského účtu sa Zákazníkovi začnú automaticky pričítať body za nákupy uskutočnené prostredníctvom užívateľského účtu. Tieto body môže následne využiť na nákup ďalšieho Tovaru. 

6.6. Body vernostného programu sa pripočítajú v pomere 3 % zo zakúpeného Tovaru Zákazníkom zúčastňujúcim sa vernostného programu. 1 bod je rovný 4 Euro centom.

6.7. Predávajúci upozorňuje, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite a nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek ujmu, ktorá vznikne Zákazníkovi v dôsledku obmedzenej funkčnosti alebo nefunkčnosti užívateľského účtu.

6.8. Zákazník berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zrušiť Zákazníkov užívateľský účet, najmä v prípade, keď ho Zákazník dlhšie ako jeden rok nevyužíva alebo porušuje tieto Podmienky.

6.9. Zákazník je oprávnený svoj užívateľský účet kedykoľvek zrušiť.

  1. Ochrana osobných údajov

7.1. Osobné údaje Zákazníka Predávajúci spracováva v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a príslušnými právnymi predpismi Európskej únie.

7.2. Osobné údaje, ktoré Zákazník uvedie v Objednávke alebo v kúpnej zmluve, slúžia výhradne pre potrebu Predávajúceho.

7.3. Zákazník berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo. Informácie o spracovaní osobných údajov Predávajúceho sú dostupné na adrese eshop.zdravesvetlo.sk/zasady-ochrany-sukromia

  1. Informácie o riešení sporov a dohľadu

8.1. Vybavovanie sťažností Zákazníkov - spotrebiteľov, zaisťuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy bluestep@bluestep.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti Zákazníka zašle Predávajúci na elektronickú adresu Zákazníka.

8.2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská Obchodná inšpekcia, internetová adresa: http://www.soi.sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi Predávajúcim a Zákazníkom z kúpnej zmluvy.

8.3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika,  internetová adresa: https://esc-sr.sk/  je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.4. Predávajúci je oprávnený na prevádzkovanie činnosti na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.

  1. Záverečné ustanovenia

9.1. Predávajúci nie je vo vzťahu k Zákazníkovi viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle príslužného paragrafu Občianskeho zákonníka.

9.2. Zákazník na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle príslužného paragrafu Občianskeho zákonníka.

9.3. Na riešenie sporov, ktoré vzniknú medzi Zákazníkom a Predávajúcim, sú príslušné slovenské všeobecné súdy s miestnou príslušnosťou podľa sídla Predávajúceho. Tým nie sú dotknuté práva Zákazníka – Spotrebiteľa podľa príslušných právnych predpisov.

9.4. Pokiaľ sa Zákazník s Predávajúcim nedohodne inak, bude všetka korešpondencia medzi nimi vedená prostredníctvom e-mailu, prípadne osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb. V prípade, že Predávajúci bude Zákazníkovi doručovať na e-mail, bude na tento účel využívať E-mail Zákazníka, tj. e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom v Objednávke, prípadne pri registrácii alebo v reklamácii.

9.5. Kúpna zmluva je uložená elektronicky u Predávajúceho a Predávajúci k nej neumožňuje prístup.

9.6. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 17.12.2021.

 

OZNÁMENIE O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY

 

Formulár na stiahnutie.